Adwokat Bartosz Uroda

Adwokat – zawsze po Twojej stronie

BLOKADA ALKOHOLOWA – CZYM JEST POPULARNY ALKOLOCK?

W dzisiejszym wpisie postaram się przybliżyć Państwu tematykę związaną z popularnym alkolockiem (lub alcolock) czyli blokadą alkoholową umożliwiającą odbycie środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczoną za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (art. 178a § 1 k.k.).

Zacznijmy od przedstawienia ustawowej definicji blokady alkoholowej wyrażonej w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022.988 t.j. z dnia 2022.05.11). Według art. 2 pkt 84) cytowanej ustawy blokada alkoholowa to urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Jak wynika z powyższego blokada alkoholowa to nic innego jak urządzenie zamontowane w waszym samochodzie przez wykwalifikowany podmiot posiadające odpowiednią homologacje. Zastosowany mechanizm blokuje zapłon w pojeździe w przypadku wykrycia u kierującego określonego w ustawie stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. Urządzenie to do złudzenia przypomina alkomat zaś jego obsługa podlega podobnym zasadą z uwagi na konieczność ,,dmuchnięcia” w zamontowany ustnik.

Jakie warunki należy spełnić aby starać się o możliwość odbycia zakazu prowadzenia pojazdu w formie blokady alkoholowej?

Zgodnie z art. 182a k.k.w. jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego. środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której. mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, 1002, 1768 i 1783), jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Przepis art. 182 § 1 stosuje się odpowiednio.

Jeśli więc odbyliście co najmniej połowę okresu orzeczonego środka karnego zakazu prowadzenia pojazdu oraz spełniacie przesłanki o charakterze materialnym – możliwe jest orzeczenie przez sąd o dalszym wykonywaniu tego środka w formie blokady alkoholowej.

Powyższe uregulowanie daje również możliwość ubiegania się o blokadę alkoholową w razie orzeczenia dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. W tym wypadku konieczne jest jednak wykonanie środka karnego przez okres co najmniej 10 lat.

Aby skutecznie starać się o orzeczenie przez sąd dalszego wykonywania zakazu prowadzenia pojazdu w formie blokady alkoholowej konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku, który powinien spełniać szereg wymagań formalnych oraz być odpowiednio uzasadniony.

W zależności od konkretnego przypadku – do wniosku należy załączyć inne dokumenty, które pozwolą przekonać sąd do naszego stanowiska.

Jego sporządzenie oraz reprezentację przed sądem warto zlecić adwokatowi, który dzięki znajomości przepisów prawa i doświadczeniu zawodowemu wskaże najkorzystniejsze rozwiązanie oraz poprowadzi Klienta przez cały proces zapewniając mu niezbędne wsparcie merytoryczne.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszam do kontaktu.